Eesti Mullateaduse Selts

Tulekul II Mullapäev

2. detsembril 2011 korraldab Eesti Mullateaduse Selts koostöös Eesti Maaülikooli ja Põllumajandusuuringute Keskusega II Mullapäeva. Üritus toimub Tartus, Kreutzwaldi 1a aulas algusega kell 10. Tänavuse aasta temaatika keskendub mulla orgaanilisele ainele ja elusosale. Päeva sisustavad suulised ettekanded ja arutelu. Esmakordselt tuleb Eestis suurema vaatajaskonna ees näitamisele mulla tähtsust ilmekalt iseloomustav dokumentaalfilm „Dirt! The Movie“.


Vaata siit täpsemat päevakava (pdf).

 

Osavõtust palume teatada hiljemalt 28. novembriks e-postil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või telefonil 7313545.

Muljeid komposti alaselt õppereisilt Austriasse

18-21. septembril 2011 käisid Eesti Maaülikooli kompostide töögrupi liikmed Alar Astover, Helis Rossner ja Mait Kriipsalu õppereisil Austrias. Eesmärk oli tutvuda Viini jäätmekäitluse korraldusega ja biolagunevate jäätmetest toodetud kompostide valmistamise ja kasutamisega. Õppereisi käigus külastati:

  • mahepõllumajanduslikku uurimisinstituuti BioForschung Austria, mille tegevused alates 1986. aastast panid aluse biolagunevate jäätmete kompostimise regulatsioonidele ja kasutamisele Austrias;
  • Viini linnale kuuluvat kompostitehast (Wiencompost), mille kompost kasutatakse  u 65% ulatuses linnale kuuluval 2000 ha põllumaal;
  • eraettevõtet Sonnenerde, mis toodab biolagunevate jäätmete komposti baasil erinevaid kasvusubstraate.

Austrias korraldatakse mulla orgaanilise aine olulisuse teadlikkuse tõstmiseks erinevate uurimisinstituutide poolt populaarteaduslikke  õppepäevi. Teadmiste kasv on tõstnud huvi komposti kui mullaomaduste parandaja vastu ja tekitanud turu kompostile kui tootele. Samuti on pikaajaliselt monokultuuristatud aladel hakatud väärtustama ja praktiseerima viljavaheldust ja orgaanika tagastamist. Meil on, mida Austrialt õppida, kuigi nagu öeldakse tulevad tarkused ajapikku ja läbi enda kogetu! Õppereisil osalemist toetas SA Archimedes. Teate koostas Helis Rossner.

EUROSOIL 2012 kongress

Neljas EUROSOIL kongress "Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment" toimub 2...6. juuli 2012. aastal Itaalias, Bari linnas. Kongressi programmis on 13 laiemat teemavaldkonda, mis leiavad käsitlust 83 erinevas sessioonis ja 16 seminaris. Juba saab esitada lühikokkuvõtteid kongressi ettekanneteks (tähtaega pikendatud kuni 30.10.2011). Täpsem teave teemade ja muude tingimuste kohta on kättesaadav kongressi kodulehel

Global Soil Partnership avaüritus

7-9. septembril 2011 tuvustati ja arutleti Itaalias Roomas ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) eestvõttel üleilmse mullaalase parternluse (Global Soil Partnership - GSP) moodustamist. GSP visiooniks on tagada jätkusuutlik ja produktiivne mullaressursi kasutus ja põllumajandus. Algatatud partnerlus peaks koondama erinevaid seniseid mullaga seonduvad initsiatiive ja projekte. Kavas on luua valitsusteülene ekspertide paneel (Intergovernmental Panel on Soils) ja avatud töörühm, kuhu kaasatakse kõiki asjaosalisi organisatsioone. Eestist osalesid avaseminaril Alar Astover (esindades EMÜ ja EMTS-i), Madli Karjatse (põllumajandusministeerium) ja Eesti ametlik esindaja FAO juures Ruve Schank, kes avaldas toetust antud initsiatiivis osalemiseks. Lähem teave planeeritavast parternlusest on FAO kodulehel.

Teate koostas A. Astover. 

 

 

Seltsi liikmete osalus konverentsidel

7–9. juuni 2011 toimus Uppsalas Rootsis SLU doktorikooli „Focus on Soil and Water" poolt korraldatud sümpoosion " Ecosystem Services in soil and water research". Sümpoosioni peamine eesmärk oli olla foorumiks, kus käsitletakse viimase aja olulisemaid uurimistulemusi mulla- ja veeteadustes ökosüsteemiteenuste kontekstis. Samuti sooviti suurendada arusaamist antud valdkondade interdistsiplinaarsusest. Tähelepanuta ei jäänud ka erinevad doktorantidele suunatud kursuste võrgustikud, mis on levinud Põhja-Euroopa ülikoolide vahel ning Madalmaades. Sümpoosionil osales Eestist neli inimest, sh Elsa Suuster EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonnast. Rohkem infot leiate sümpoosioni kodulehelt.

 

9–14. maini 2011 toimus Thessalonikis Kreekas 6.-s EuroopaMullakitse Ühingu kongress (European Society for Soil Conservation). Seekordse kongressi teemaks oli „InnovativeStrategies and Policies for Soil Conservation". Kongressil osales 200 mullateadlast 50-st riigist. Kongressil leidsid käsitlust erinevad teemad: poliitilised strateegiaid mullakaitses, metsapõlengute mõju loodusvaradele ja kultuuripäranditele, märg- ja kuivaladejätkusuutlik kasutamine, mulla ja vee kasutamine muutuvates kliimatingimustes, mulla bioloogilise mitmekesisuse kaitse ning degradeerunud alade taastamine. Peamiseid teemasid tutvustasid plenaarettekannetega tuntud ja tunnustatud eksperdid mullakaitses: prof. Kosmas, C., Dr. Rubio, J.L., Gabriels, D., Runolfsson, S., Panagos, P., Missopolinos, N. Kohal oli ka mullateaduse korüfeed, professorid Winfried Blum ja Nicholas Yassoglou. 

Kongressil valiti uus ühingu president ja sekretär, kelleks said vastavalt itaallased prof. Carmelo Dazzi ja prof. Edoardo Costantini. Täitevkomitee liikmeks valiti Eesti esindajana Endla Reintam. Lühiartiklite kogumiku ning rohkem infot leiab kongressi kodulehelt.

Eestist osalesid dotsent Endla Reintam ja doktorant Elsa Suuster EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonnast ning Priit Penu ja Tiina Köster Põllumajandusuuringute Keskusest. Suuliste ettekannetega esinesid Endla („Effect of wastewater sediments on some soil properties under energy grasses") ja Elsa („Evaluation of different statistical approaches for predicting soil organic carbon stock") ning Priidul ja Tiinal oli posterettekanne („Degradation of agricultural peat soils in Estonia"). Mõningaid pilte kongressi kohta võite leida EMTS-i Facebooki fännilehelt.

Teated toimunud üritustest koostas Elsa Suuster.