Eesti Mullateaduse Selts

Toimus mullaekskursioon

31.05-01.06.2011 toimus järjekordne mullateaduslik ekskursioon. Tänavu suunduti Karula Rahvuspargi maadele, kus esimesel päeval oli meil väärtuslikuks teejuhiks Pille Tomson. Esmalt tutvusime soomuldadega ja oma teadmisi jagas meie pikaaegne koostööpartner prof. Lech Szajdak Poolast. Päeva teises pooles uurisime alepõletuse alade muldi. Teise päeva sisustas Endla Asi oma toredate kolleegidega ning saime hea ülevaate metsaseirest ning selle raames tehtavatest mullauuringutest. Suured tänud Igna Roomale ja Raimo Kõllile, kes oma teadmisi teistele osalistele lahkelt edasi andsid. Valikut ekskursiooni fotodest näeb galeriis.

Järgmise aasta ekskursioon toimub jälle juuni esimesel nädalal, kõik ettepanekud võimaliku sihtkoha suhtes on teretulnud.

Alar Astover

Teadusseminar "Kohalikud väetised"

21. märtsil algusega kell 15.00 toimub Eesti Maaülikoolos PKI Eerika õppehoone auditooriumis B217 teadusseminar "Kohalikud väetised".

Ettekanded:

1) Haljasväetiste fütoproduktiivsus, nende mõju mulla huumusseisundile ja toitainete bilansile ning järelkultuuride saagile. Enn Lauringson, Liina Talgre.

2) Vahekultuuride biomassi moodustumise ja toitainete sidumise võime. Liina Talgre, Enn Lauringson.

3) Vedelsõnnik rohumaade väetisena. Rein Viiralt, Henn Raave, Karin Kauer, Argaadi Parol, Are Selge, Mailiis Tampere.

Toimunud rahvusvahelised konverentsid

1–6. augustini 2010 toimus Brisbane´s Austraalias arvult juba 19.-s Maailma Mullateaduse Kongress (World Congress of Soil Science). Seekordseks tunnuslauseks oli „Soil solutions for a changing world“. Kongressil osales üle 1900 mullateadlase 68-st riigist. Päevakavas oli 8 plenaarettekannet, 343 suulist ettekannet (neist 65 kutsutud esinejad) 6-s paralleelses sessioonis 5 päeva jooksul ning 1227 stendiettekannet. Uudsena toimusid nädala keskel avalikkusele avatud foorum, millest oli võimalik osa võtta kõigil huvilistel. Olulisteks teemadeks olid globaalne toiduohutus kliima muutuse ja varieeruvuse tagajärjel. Käsitlemist leidsid kõik mullaga seotud teemad alates muldade ja tsivilisatsiooni ajaloost kuni mulla bioloogia ja isegi kriminalistikani. Plenaarettekande vääriliseks peeti ka biosöe (biochar) teemat, kus toodi välja positiivse kõrval ka biosöe mullas kasutamise varjuküljed.

Kongressi raames oli võimalik osaleda kokku 6-l nädalasel ja 7-l ühepäevasel teaduslikul ekskursioonil, mis toimusid, kas enne või pärast konverentsi ning viisid Austraalia ja ka Uus-Meremaa erinevatesse paikadesse. Järgmine Maailma Mullateaduse Kongress toimub 2014. aastal Jeju´s Koreas ning pärast seda 2018. aastal Rio de Janeiros Brasiilias.

Ettekannete artiklid ning rohkem infot toimunud kongressi kohta (IUSS Bulletin 117) leiab IUSS-i kodulehelt  http://www.iuss.org/

Eestist osales dotsent Endla Reintam Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonnast.

 

23-24. septembril 2010 toimus Brüsselis Joint Research Centre, Euroopa komisjoni ja DG Environment koostööna rahvusvaheline konverents “Soil, Climate Change and Biodiversity. Where do we stand?” Eestist osales üritusel Tiina Köster. Konverents oli kokku kutsutud tutvustamaks mulla bioloogilise mitmekesisuse alast värskelt valminud aruannet ja atlast. Samuti oli mitmeid ettekandeid, mis käsitlesid süsiniku ringet (seoses kliimamuutustega) ja võimalikku süsiniku säilitamist ja ladestamist mulda. Ettekanded, samuti info mulla bioloogilise mitmekesisuse atlase ja aruande kohta on saadaval konverentsi kodulehel.

 

26-28. mail 2010 toimus Türgis Samsunis rahvusvaheline mullateaduse kongress “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”. Käsitletud teemade täispikad artiklid on kättesaadavad kongressi kodulehel. Kogumikus lk. 1141...1147 on avaldatud ka artikkel Eesti muldade erosioonist: T. Köster, P. Penu, T. Kikas. The estimation of soil erosion risk areas by using GIS analysis of land use and soil map: an Estonian case study. Eestist osales Tiina Köster.

 

EMTS-i üldkoosolek

Eesti Mullateaduse Seltsi üldkoosolek toimub 1. aprillil 2011 algusega kell 11.00 Tartus Eesti Maaülikooli Eerika õppehoone auditooriumis B217. Vaata päevakorda ja täpsemat teavet siit.

Esimene "Mullapäev"

Eesti Mullateaduse Selts korraldas 26. novembril koostöös Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonnaga esimese üleriikliku Mullapäeva. Ürituse eesmärgiks oli saada ülevaade mulla ja väetamise valdkonna teaduse ja praktikaga seotud uuringutest-tegevustest Eestis ning leida selle kaudu ühishuvid koostöö edendamiseks.
Mullapäev algas pidulikult EMTS-i auliikme akadeemik, prof. Loit Reintami (1929-2010) portreemaali avamisega Eerika õppehoone mullaauditooriumis, kus see leidis väärika koha Vassili Dokutšajevi ja Osvald Halliku portreede kõrval.

Üritus päädis EMTS-i auliikme, Eesti muldade kaardistamise ja seire suurkuju Igna Rooma 80. sünnipäeva tähistamisega.


Päeva sisustasid ettekanded mitmete asutuste teadlastelt-töötajatelt, kes tutvustasid mullaga otse või kaude seonduvaid tegevusi ja arengusuundi.

Ettekanded:

Mullateaduslikud uuringud Eesti Maaülikoolis (Alar Astover), pdf

Mulla ja taimestiku muutumine sõltuvalt majandustegevusest rannaniitudel (Marek Sammul, Eesti Maaülikool)

Mullaelustiku uuringud TTÜ Tartu Kolledžis (Mari Ivask), pdf

Mullatemaatika päevakajalisus TÜ Geograafia osakonnas (Arno Kanal)

Muldadega seotud uurimistöö Eesti Maaviljeluse Instituudis (Valli Loide)

Maa-ameti katastriarhiivis hoitavad mullauurimise ja sellega kaasnenud tööde materjalid (Toomas Teras), pdf

Muldi käsitlevad uuringud Põllumajandusuuringute Keskuses (Priit Penu), pdf

Põllumajandusameti töövaldkondade seosed muldade ja maakasutusega (Hannes Puu), pdf

Eesti metsamuldade seirest rahvusvahelises koostööprogrammis ICP Forests (Endla Asi, Keskkonnateabe Keskus), pdf


Eesti Mullapäev on kavandatud iga-aastaseks kokkusaamiseks ning 2011. aastal toimub see detsembri esimesel nädalal. Ülemaailmset mullapäeva (World Soil Day) tähistatakse 5. detsembril.

 

Galeriis on valik üritusel tehtud fotodest (autor Karin Kauer)