Eesti Mullateaduse Selts

Global Soil Partnership avaüritus

7-9. septembril 2011 tuvustati ja arutleti Itaalias Roomas ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) eestvõttel üleilmse mullaalase parternluse (Global Soil Partnership - GSP) moodustamist. GSP visiooniks on tagada jätkusuutlik ja produktiivne mullaressursi kasutus ja põllumajandus. Algatatud partnerlus peaks koondama erinevaid seniseid mullaga seonduvad initsiatiive ja projekte. Kavas on luua valitsusteülene ekspertide paneel (Intergovernmental Panel on Soils) ja avatud töörühm, kuhu kaasatakse kõiki asjaosalisi organisatsioone. Eestist osalesid avaseminaril Alar Astover (esindades EMÜ ja EMTS-i), Madli Karjatse (põllumajandusministeerium) ja Eesti ametlik esindaja FAO juures Ruve Schank, kes avaldas toetust antud initsiatiivis osalemiseks. Lähem teave planeeritavast parternlusest on FAO kodulehel.

Teate koostas A. Astover. 

 

 

Parima postri auhind rahvusvaheliselt sümpoosionilt

6-10. juunini 2011 toimus Hanias Kreetal 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, mida korraldas mulla ja taime analüüsi nõukogu (Soil and Plant Analysis Council). Sümpoosium tõi kokku teadlasi kogu maailmast eesmärgiga levitada teavet mulla-, taime- ja veeanalüüside metoodika,  tulemuste tõlgendamise ja kasutamise kohta, mille tulemuseks on loodusressursside efektiivsem majandamine ja keskkonnasäästlik kasutamine. Infot konverentsi ja ettekannete lühikokkuvõtete kohta leiate konverentsi kodulehelt. Sümpoosiumil oli 180 osalejat 26 riigist, sealhulgas kaks osalejat Eestist (Karin Kauer ja Are Selge). Meie seltsi liige Karin osales posterettekandega teemal „The effect of management of plant residues and N fertilization on swards productivity and on total carbon and nitrogen content in soil“ ja võitis parima postri auhinna. Auhinnaks oli käesoleval aastal väljaantud raamat: „Soil Chemical Methods – Australasia“. Autasustaja oli raamatu autor George Rayment (Austraalia mulla ja taimeanalüüside nõukogu liige). Postriauhinna saamist kajastati ka Austraalia Adelaide Ülikooli juurdekuuluvas taimeanalüüsi labori ajalehes. Teate koostas Karin Kauer.

 

EUROSOIL 2012 kongress

Neljas EUROSOIL kongress "Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment" toimub 2...6. juuli 2012. aastal Itaalias, Bari linnas. Kongressi programmis on 13 laiemat teemavaldkonda, mis leiavad käsitlust 83 erinevas sessioonis ja 16 seminaris. Juba saab esitada lühikokkuvõtteid kongressi ettekanneteks (tähtaega pikendatud kuni 30.10.2011). Täpsem teave teemade ja muude tingimuste kohta on kättesaadav kongressi kodulehel

Seltsi liikmete osalus konverentsidel

7–9. juuni 2011 toimus Uppsalas Rootsis SLU doktorikooli „Focus on Soil and Water" poolt korraldatud sümpoosion " Ecosystem Services in soil and water research". Sümpoosioni peamine eesmärk oli olla foorumiks, kus käsitletakse viimase aja olulisemaid uurimistulemusi mulla- ja veeteadustes ökosüsteemiteenuste kontekstis. Samuti sooviti suurendada arusaamist antud valdkondade interdistsiplinaarsusest. Tähelepanuta ei jäänud ka erinevad doktorantidele suunatud kursuste võrgustikud, mis on levinud Põhja-Euroopa ülikoolide vahel ning Madalmaades. Sümpoosionil osales Eestist neli inimest, sh Elsa Suuster EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonnast. Rohkem infot leiate sümpoosioni kodulehelt.

 

9–14. maini 2011 toimus Thessalonikis Kreekas 6.-s EuroopaMullakitse Ühingu kongress (European Society for Soil Conservation). Seekordse kongressi teemaks oli „InnovativeStrategies and Policies for Soil Conservation". Kongressil osales 200 mullateadlast 50-st riigist. Kongressil leidsid käsitlust erinevad teemad: poliitilised strateegiaid mullakaitses, metsapõlengute mõju loodusvaradele ja kultuuripäranditele, märg- ja kuivaladejätkusuutlik kasutamine, mulla ja vee kasutamine muutuvates kliimatingimustes, mulla bioloogilise mitmekesisuse kaitse ning degradeerunud alade taastamine. Peamiseid teemasid tutvustasid plenaarettekannetega tuntud ja tunnustatud eksperdid mullakaitses: prof. Kosmas, C., Dr. Rubio, J.L., Gabriels, D., Runolfsson, S., Panagos, P., Missopolinos, N. Kohal oli ka mullateaduse korüfeed, professorid Winfried Blum ja Nicholas Yassoglou. 

Kongressil valiti uus ühingu president ja sekretär, kelleks said vastavalt itaallased prof. Carmelo Dazzi ja prof. Edoardo Costantini. Täitevkomitee liikmeks valiti Eesti esindajana Endla Reintam. Lühiartiklite kogumiku ning rohkem infot leiab kongressi kodulehelt.

Eestist osalesid dotsent Endla Reintam ja doktorant Elsa Suuster EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonnast ning Priit Penu ja Tiina Köster Põllumajandusuuringute Keskusest. Suuliste ettekannetega esinesid Endla („Effect of wastewater sediments on some soil properties under energy grasses") ja Elsa („Evaluation of different statistical approaches for predicting soil organic carbon stock") ning Priidul ja Tiinal oli posterettekanne („Degradation of agricultural peat soils in Estonia"). Mõningaid pilte kongressi kohta võite leida EMTS-i Facebooki fännilehelt.

Teated toimunud üritustest koostas Elsa Suuster.

Toimus mullaekskursioon

31.05-01.06.2011 toimus järjekordne mullateaduslik ekskursioon. Tänavu suunduti Karula Rahvuspargi maadele, kus esimesel päeval oli meil väärtuslikuks teejuhiks Pille Tomson. Esmalt tutvusime soomuldadega ja oma teadmisi jagas meie pikaaegne koostööpartner prof. Lech Szajdak Poolast. Päeva teises pooles uurisime alepõletuse alade muldi. Teise päeva sisustas Endla Asi oma toredate kolleegidega ning saime hea ülevaate metsaseirest ning selle raames tehtavatest mullauuringutest. Suured tänud Igna Roomale ja Raimo Kõllile, kes oma teadmisi teistele osalistele lahkelt edasi andsid. Valikut ekskursiooni fotodest näeb galeriis.

Järgmise aasta ekskursioon toimub jälle juuni esimesel nädalal, kõik ettepanekud võimaliku sihtkoha suhtes on teretulnud.

Alar Astover