Eesti Mullateaduse Selts

Esimene "Mullapäev"

Eesti Mullateaduse Selts korraldas 26. novembril koostöös Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonnaga esimese üleriikliku Mullapäeva. Ürituse eesmärgiks oli saada ülevaade mulla ja väetamise valdkonna teaduse ja praktikaga seotud uuringutest-tegevustest Eestis ning leida selle kaudu ühishuvid koostöö edendamiseks.
Mullapäev algas pidulikult EMTS-i auliikme akadeemik, prof. Loit Reintami (1929-2010) portreemaali avamisega Eerika õppehoone mullaauditooriumis, kus see leidis väärika koha Vassili Dokutšajevi ja Osvald Halliku portreede kõrval.

Üritus päädis EMTS-i auliikme, Eesti muldade kaardistamise ja seire suurkuju Igna Rooma 80. sünnipäeva tähistamisega.


Päeva sisustasid ettekanded mitmete asutuste teadlastelt-töötajatelt, kes tutvustasid mullaga otse või kaude seonduvaid tegevusi ja arengusuundi.

Ettekanded:

Mullateaduslikud uuringud Eesti Maaülikoolis (Alar Astover), pdf

Mulla ja taimestiku muutumine sõltuvalt majandustegevusest rannaniitudel (Marek Sammul, Eesti Maaülikool)

Mullaelustiku uuringud TTÜ Tartu Kolledžis (Mari Ivask), pdf

Mullatemaatika päevakajalisus TÜ Geograafia osakonnas (Arno Kanal)

Muldadega seotud uurimistöö Eesti Maaviljeluse Instituudis (Valli Loide)

Maa-ameti katastriarhiivis hoitavad mullauurimise ja sellega kaasnenud tööde materjalid (Toomas Teras), pdf

Muldi käsitlevad uuringud Põllumajandusuuringute Keskuses (Priit Penu), pdf

Põllumajandusameti töövaldkondade seosed muldade ja maakasutusega (Hannes Puu), pdf

Eesti metsamuldade seirest rahvusvahelises koostööprogrammis ICP Forests (Endla Asi, Keskkonnateabe Keskus), pdf


Eesti Mullapäev on kavandatud iga-aastaseks kokkusaamiseks ning 2011. aastal toimub see detsembri esimesel nädalal. Ülemaailmset mullapäeva (World Soil Day) tähistatakse 5. detsembril.

 

Galeriis on valik üritusel tehtud fotodest (autor Karin Kauer)